Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat v úterý 27. ledna 2015 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu je například volba nového člena zastupitelstva či přijetí dotace na rekonstrukci Dačického domu.

Program

I. Zahájení


II. Složení slibu nového člena zastupitelstva města


III. Schválení programu


IV. Dotazy a připomínky občanů


V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

.
Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Tvorba, čerpání a zásady soc. fondu

1/02 Stanovení statutárních zástupců starosty města

1/03 Zakladatelská listina spol. KH Tebis s.r.o.

.
Materiály ekonomického odboru

2/01 Zvýšení místních poplatků

2/02 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/03 Konečná úprava rozpočtu 2014

2/11 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlec u KH od ČR- SPÚ

2/12 Prodej části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)

2/13 Zrušení usnesení k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka

2/14 Plnění usnesení ZM – prodloužení a zrušení termínů usnesení

.
Materiály odboru správy majetku

3/01 Prominutí poplatku z prodlení – manželé Kopečtí

3/50 Harmonogram svozu odpadu na r. 2015

.
Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 1

.
Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Inf. zpráva o poskytování příspěvků

5/02 Pořízení změny č. 53 ÚPM

5/03 Pořízení změny č. 56 ÚPM

.
Materiál odboru investic

6/01 Přijetí dotace – Dačického dům v Kutné Hoře

.
Materiál odboru dopravy a silničního hospodářství

10/01 Sml. na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD

10/02 Sml. na úhradu ztráty z provozování linky do Poličany

10/03 Sml. na úhradu ztráty z provozování linky do Prahy Háje

.
Materiál oddělení cestovního ruchu

16/01 Zpráva o hospodaření s prostředky Fondu CR za rok 2014

.
VII. Odložené materiály

2/23 Vyhodnocení VŘ na prodej čp. 599 ul.Uhelná

.
VIII. Různé 

.
IX. Závěr 

 

.

Zavřít menu