První podzimní veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý 27. října 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu jsou, mimo jiné, plnění rozpočtu Města Kutná Hora či výběr dopravce pro zajištění městské autobusové dopravy.

Program

I. Zahájení                             

II. Slib člena ZM

III. Schválení programu

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Změny členů v Osadních výborech

1/02 Uložení úkolu Kontrolnímu výboru ZM

Materiály ekonomického odboru     

2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2015

2/02 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/03 Rozpočtové opatření EKO č. 17

Materiály odboru správy majetku

3/01 Dohoda o splácení dluhu – pí Slepičková

3/02 Dohoda o splácení dluhu – pí Šlechtová

3/03 Uzavření darovací sml. (movité věci v areálu nemocnice) – Střč. kraj

3/50 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČEZ Distribuce, a.s.)

3/51 Prodej pozemku v k.ú. Bernardov (man. Pavlovi)

3/52 Odkup pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (man. Filipských)

3/53 Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (ÚZSVM)

3/54 Odkup pozemku v Kutné Hoře (pí Ladrová)

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Udělení čestného občanství

4/02 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 28

4/03 Navýšení příspěvku z Fondu regenerace města

4/04 Uzavření dodatku k veřejnoprávní sml. (poskytnutí příspěvku)

Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Zpracování IV. Komunitního plánu města

Materiál kontrolního výboru

8/01 Zápisy Kontrolního výboru ZM

Materiál odboru dopravy  

10/01 Výběr dopravce pro zajištění městské autobusové dopravy

Materiál správního odboru

12/01 Uzavření veřejnoprávní smlouvy (přestupky)

VIII. Různé 

IX. Závěr

 

.

Zavřít menu