Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční 30. června 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude prezentace k prodeji pivovaru, schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2014 či schválení Zadání územního plánu města Kutná Hora

Program

I. Zahájení                             

II. Schválení programu

III. Prezentace k prodeji pivovaru

IV. Dotazy a připomínky občanů

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Změna počtu uvolněných a neuvolněných členů

1/02 Vypracování obecně závazné vyhlášky (provoz VHP)

Materiály ekonomického odboru     

2/01 Schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2014

2/02 Závěrečný účet za rok 2014

2/03 Závěrečný účet DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2014

2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/05 Návrh na rozpočtové opatření EKO 12-13

2/06 Návrh na odpis pohledávek

2/07 Zápis finančního výboru

2/11 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora od ČR – SPÚ

2/12 Vzájemné darování pozemků na kruhové křižovatce Kaňk (Středoč. kraj)

2/13 Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Tvrdík)

2/14 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Hubička)

2/15 Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (HPH, spol. s r.o.)

2/16 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jarošová, p. Němeček)

2/17 Vyhodnocení VŘ č. M 1/15  na prodej areálu pivovaru Lorec

2/18 Odkup části pozemku v k.ú. Malín (pí Zvolánková)

2/19 Zřízení věcného břemene – rekonstrukce ul. Na Plácku v Malíně

2/20 Uzavření Dohody o společném postupu při prodeji pozemku v k.ú. Sedlec (InterCora, Státní statek Čáslav)

Materiály odboru správy majetku

3/01 Návrh k ukončení exekuce – pí Tomková

DODATEK K MATERIÁLU č. 3/01 ze dne 19.5.2015

3/50 Vybudování rampy pro imobilní osoby – před čp. 577, ul. Puškinská

3/90 Rozpočtové opatření – OSM – OSN č. 14/15

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 7 a 10

4/02 Snížení příspěvku z Fondu regenerace města (U Splavu 4)

4/03 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 9

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Schválení Zadání územního plánu Kutná Hora

5/02 3. aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města

Materiály oddělení cestovního ruchu

16/01 Závěrečný účet DSO Česká inspirace za rok 2014

16/02 Závěrečný účet DSO České dědictví UNESCO za rok 2014

.
VII. Odložené materiály

2/20 Prodej pozemků v k.ú. Štipoklasy u Černín

VIII. Různé

IX. Závěr 

 

.

Zavřít menu