Pozvánka: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 10. září od 16 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 10. září od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

Program:

 I. Zahájení                                           

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Zaslané materiály

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Zápisy osadních výborů

1/02     Návrh člena ZM – vyhodnocení odpovědí na připomínky zastupitele

  1. Materiály ekonomického odboru

2/01     Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 6. 2019

2/02     ZÚ Dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2018

2/03     Návrh na odpis pohledávek

2/04     Zápis Finančního výboru

  1. Materiály správy majetku

3/01     Směna pozemků v k.ú. Kutná Hora – cesta (p. Dospiva)

3/02     Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)

3/03     Prodej pozemků v k. ú. Perštejnec (p. Marcaník)

3/04     Prodej částí pozemku v k. ú. Sedlec u KH (Kohoutek)

3/05     Prodej části pozemku v k. ú. Neškaredice (p. Hnilička)

3/06     Prodej pozemku v k. ú. Neškaredice formou VŘ (man. Loukovi)

3/07     Zřízení předkupního práva – rybník Medenice (p. Vágner)

3/08     Nevyužití předkupního práva (nemovitosti v k. ú. Lomec u Úmonína)

3/09     Zvláštní podmínky výběrového řízení na prodej veřejných toalet v k. ú. Sedlec

3/10     Odkup pozemků od správce konkurzní podstaty spol.  St. statek Čáslav

3/11     Odkup pozemků u hl. nádraží v KH v k. ú. Sedlec (České dráhy)

3/12     Uzavření smluv, rybník Medenice (p. Vágner)

3/13     Rozpočtové opatření OSM č. 11/19

  1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Rozpočtové opatření OPPŠK č. 20

4/02     Uzavření VPS (Římskokatolická farnost, arciděkanství K.Hora)

4/03     Žádost o dotaci z IROP – ZŠ Kamenná Stezka

  1. Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01     Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

  1. Materiály odboru investic

6/01     Přijetí dotace na akci „Revitalizace hřbitova KH – využití dešťových vod“

6/50     Rozpočtové opatření  INV – TO č. 4/19 – 5/19

6/51     Uzavření VPS o poskytnutí dotace – Liga na ochranu zvířat

6/52     Odkoupení 6 ks kogeneračních jednotek od společnosti KH Tebis s.r.o.

  1. Materiály odboru sociálního

7/01     Výzkum sociálních služeb SO ORP Kutná Hora

7/02     Akční plán pro rok 2020

  1. Materiál útvaru interního auditu

8/01     Zápis kontrolního výboru

   V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

  VI.        Různé 

 VII.       Závěr

 

Zavřít menu