Pozvánka: Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 14. září od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora
Vlašský dvůr_Italian Court (3)

 Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se bude konat v úterý 14. září od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. 

Program:
I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Zaslané materiály
2. Materiály Odboru ekonomického
2/01 Zápis z jednání Finančního výboru
2/02 Návrh na odpis pohledávek
3. Materiály Oddělení zastupitelských orgánů
3/01 Volba přísedící okresního soudu
3/02 Zápisy a změny Osadních výborů
3/03 Návrh na podání přihlášky „Evropské hlavní město kultury v roce 2028“
3/04 Projekt města Otrokovice – komunikace s veřejností
3/05 Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Kutná Hora
4. Materiály Odboru správy majetku
4/01 Rozpočtové opatření OSM č. 8/21
4/02 Darování části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk, z.s.)
4/03 Prodej bytových jednotek (Benešova 647,648,649)
4/04 Vyhodnocení VŘ č. M4/21 prodej pozemků v k.ú. Útěšenovice
4/05 Prodej částí pozemků v k.ú. KH (ulice pod Tratí)
4/06 Prodej částí pozemků v k.ú. KH (man. Cafourkovi)
4/07 Prodej části pozemku v k.ú. KH (man. Bílkovi)
4/08 Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Černuškovi)
4/09 Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Zajíc)
4/10 Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (man. Havašovi)
4/11 Směna částí pozemku v k.ú. Kutná Hora (TERRE PURRE, s.r.o.)
4/12 Směna části pozemku za pozemky v k.ú. Černíny (p. Odehnal)
4/13 Prodej části pozemku, přijetí daru části poz. v KH (p. Majoroš)
4/14 Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Ing. Dupal)
4/15 Prodej části pozemku v k.ú. K.Hora (manž. Bulandrovi)
4/16 Prodej pozemku v k.ú. Sedlec u KH (man. Šestákovi)
4/17 Prodej pozemku v k.ú. KH (man. Líbalovi)
4/18 Odkup částí pozemků v k.ú. KH (Mgr. Marečková)
4/19 Odkup podílů na pozemcích v k.ú. Nové Dvory u KH a Jakub
4/71 D1 – Sml. o budoucí smlouvě kupní – teplovody a stanice Benešova ulice (objekt I)
4/72 Kupní smlouva – České radiokomunikace a.s., rozpočtové opatření 9/21
4/73 Rozpočtové opatření INV – TO č. 10/21
4/74 Prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 94/21
5. Materiály Odboru investic
5/01 Přijetí dotace na akci: „Kutná Hora, Karlov – chodník pro pěší“
5/02 Rozpočtové opatření INV č. 12
6. Materiály Odboru cestovního ruchu, školství a kultury
6/01 OZV o stanovení školských obvodů spádových základních a mateřských škol
7. Materiály Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Žádost Povídej, z. s. – krizová pomoc
8. Materiály Oddělení regionálního rozvoje a ÚP
8/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
9. Materiály Oddělení památkové péče
9/01 Program regenerace MPR a MPZ MK – nové rozdělení dotace
11. Materiály Odboru dopravy a silničního hospodářství
11/01 Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
11/02 Dodatek č. 17 ke smlouvě veřejné linkové dopravy v systému PID (č. 381)
14. Materiály Oddělení interního auditu
14/01 Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 09/2021
V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI. Různé
VII. Závěr
Mgr. Bc Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Za správnost: Ing. Zdeňka Nezbedová, Odd. zastupitelských orgánů

 

 

Zavřít menu