Rada města Kutná Hora schválila na svém zasedání 9. září 2015 navržený Příspěvkový program Města Kutná Hora – pravidla pro rok 2016. V souladu se zadáním vedení města došlo k úpravě grantového systému města Kutná Hora zejména v oblasti hodnocení předložených žádostí.

.
Střední a velké granty budou nově hodnoceny v příslušných komisích města a pro každou grantovou oblast bude radou města jmenovaný jeden externí hodnotitel. Celková koncepce systému byla v jiných oblastech zachována, protože se prokázala jako funkční. Drobné úpravy si vyžádala Výzva k předkládání žádostí a vlastní formulář žádosti, které vyplynuly z novely zákona č. 250/2000 Sb.

Město Kutná Hora vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v příspěvkových programech pro rok 2016, a to v oblastech: kultura, sport a tělovýchova, vzdělávání a volný čas, sociální oblast. Projekty je možné přihlašovat do třech kategorií podle výše požadovaného příspěvku.

Malé projekty (výše požadovaného příspěvku je max. 5 000,- na jeden projekt). V kategorii Malých projektů může žadatel podat libovolné množství projektů, ovšem souhrnná výše těchto (Malých) požadovaných grantů nesmí překročit částku 10 000,- Kč za kalendářní rok.

Střední projekty (výše požadovaného příspěvku na jeden projekt je 5 001,- až 50 000 Kč). Jeden žadatel může podávat několik žádostí o grantovou podporu v kategorii Středních projektů, ovšem souhrnná výše požadovaných (Středních) grantů nesmí překročit částku
50 000,- Kč za rok.

Velké projekty (výše požadovaného příspěvku na jeden projekt je nad 50 000 Kč). Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o grantovou podporu v kategorii Velkých projektů.

Žádost lze podat na jeden projekt pouze v jedné kategorii a v jednom příspěvkovém programu. Množství různých projektů v různých kategoriích a programech podaných jedním žadatelem není omezeno. Nejvýznamnější akce z hlediska přínosu pro město Kutná Hora a strategie rozvoje v dané oblasti budou zařazeny do zvláštní kategorie Calendarium Cuthna. Tyto akce se uskuteční pod záštitou Města Kutná Hora, pořadatelům bude navíc poskytnuta marketingová podpora prostřednictvím Kutnohorských listů event. Informačního centra. Calendarium Cuthna má vlastní rozpočtovou položku, projekty zařazené do této kategorie již dále nesoutěží s ostatními projekty. Po formální kontrole žádostí na příslušných odborech rozhodne o jejich podpoře rada města, výši příspěvku schválí zastupitelstvo města.

Lhůty pro podání žádosti

Malé projekty Příjem žádostí pro projekty realizované v příslušném čtvrtletí roku 2016 proběhne v těchto termínech: pro I. čtvrtletí 2016 – dne 15. 12. 2015; pro II. čtvrtletí 2016 – dne 14. 3. 2016; pro III. čtvrtletí 2016 – dne 12. 6. 2016; pro IV. čtvrtletí 2016 – dne 11. 9. 2016. Následný příjem žádostí pro jednotlivá čtvrtletí bude výjimečně možný i v jejich průběhu, akce však musí proběhnout ve čtvrtletí, na které byla žádost podána a nelze žádat na akce, které již proběhly. O žádostech podaných po řádně vyhlášených termínech bude rozhodovat Rada města Kutná Hora. Příjem žádostí bude probíhat až do vyčerpání celkové roční alokace finančních prostředků na tuto kategorii projektů. Termíny pro příjem žádostí budou připomenuty v Kutnohorských listech (v tištěné i elektronické verzi). Střední a velké projekty pro 1. kolo 30. 10. 2015; pro 2. kolo 15. 6. 2016. V prvním kole bude rozděleno 70% alokovaných prostředků, ve druhém kole zbylých 30%.


Výzva pro hodnotitele projektů

Město Kutná Hora zároveň vyhlašuje výzvu pro získání expertů na hodnocení žádostí v rámci příspěvkového (grantového) programu Města Kutná Hora. Cílem výzvy je posílení kvalitního hodnocení podaných grantových žádostí. Experti se mohou hlásit do 31. října 2015. Od expertů očekáváme hodnocení přijatých žádostí v termínu do 31. 12. každého kalendářního roku.

(jok)

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat administrátory jednotlivých grantových oblastí:
Kultura – oddělení školství a kultury: Mgr. Pavel Ladra, telefon 327710155, e-mail: ladra@mu.kutnahora.cz
Vzdělávání a volný čas – oddělení školství a kultury: Milada Nechojdomová, telefon: 327710152, e-mail: nechojdomova@mu.kutnahora.cz
Sport a tělovýchova – oddělení školství a kultury: Bc. Leona Krulišová, telefon 327710153,
e-mail: krulisova@mu.kutnahora.cz
Sociální oblast – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Mgr. Renáta Kulhánková, telefon 327710298, e-mail: kulhankova@mu.kutnahora.cz

 

.

Zavřít menu