Zhruba před rokem, krátce po nástupu na radnici, jsme se spolu s ing. Štěpánem sešli nad problematikou kanalizace v Perštejnci a Neškaredicích. Původní návrhy řešily od roku 2009 různá napojení projektu na stávající kanalizaci. Z důvodu vlastnických vztahů, legislativním problémům s malými ČOV  nebo neadekvátních plateb za věcná břemena se odkanalizování nikdy nezačalo řešit až do fáze realizace.

.
Proto jsme se s novým ředitelem akciové společnosti Vrchlice Maleč hned koncem roku 2014 dohodli na tom, jak celý projekt vyřešit a dotáhnout k realizaci.
Ing. Jiří Štěpán nechal zpracovat variantu napojení, které povede z Perštejnce přes pole směrem ke křižovatce Neškaredice – Perštejnec. Dál bude celý systém sveden gravitačně do nově zmodernizované ČOV na Karlově. Vyřešily se tak problémy finanční i legislativní a bude možné částečně splaškově odkanalizovat i zbytek „klínu“ průmyslové zóny. Celý projekt byl občanům Perštejnce i Neškaredic představen koncem léta 2015, kdy jsme společně s ředitelem společnosti Vrchlice Maleč uznali po diskusi s občany, že bude dobré v rámci celého projektu odkanalizování položit při jedné práci do rozšířeného výkopu i vodovod. Ukázalo se totiž, že letní vedra ohrozila fungování soukromých studní a potřeba vodovodního řadu se ukázala jako nutná. Tím se sice realizace celého projektu o zhruba půl až tři čtvrtě roku prodlouží, ale při jedné práci budou mít obyvatelé Neškaredic a hlavně Perštejnce konečně služby, hodné 21. století.
Financování jsme předběžně s vedoucím odboru investic předjednali na SFŽP, kdy jsme zjistily nové podmínky dotačního titulu. Bude možné financovat z tohoto programu nejen kanalizační, ale i vodovodní řad, a to do výše kolem 65%. Příspěvek bude i na část přípojek a čerpací stanice tlakového systému. Město Kutná Hora podpoří žadatele 5 000 Kč příspěvkem, stejně jako tomu bylo v jiných částech města.
Dosud investor nezískal všechny potřebné dokumenty, přesto dne 11. listopadu 2015 byla podána na Stavební úřad Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  Projektová dokumentace s veškerými souhlasy vlastníků i vyjádření dotčených orgánů státní správy by měla být v průběhu příštího roku dokončena a bude požádáno o dotační příspěvek. Realizace samotná by měla, pokud dotace budou přiděleny, koncem roku  2017. Budeme doufat, že se akce podaří pak zrealizovat v termínu, v odpovídající kvalitě a k radosti všech obyvatel Neškaredic a Perštejnce.

Martin Starý, starosta

.

Zavřít menu