Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční 19. května 2015, od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Projednávat se budou, mimo jiné, obecně závazná vyhláška o stanovení doby nočního klidu či procesní a personální audit MÚ Kutná Hora.

.

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

V. Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Zastupování Města na Valné hromadě společnosti Vrchlice Maleč
1/02 Odměny neuvolněným členům ZM
1/03 Změna členství v Osadním výboru Kaňk
1/04 Obecně závazná vyhláška o stanovení doby nočního klidu
1/05 Změna výkonu funkce člena zastupitelstva
1/06 Procesní a personální audit MÚ Kutná Hora

Materiály ekonomického odboru

2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2015
2/02 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/03 Zápis finančního výboru¨
2/11  Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora ( p. Pipek)
2/12 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora ( pí Ing. Filingerová)
2/13 Prodej části pozemku v k.ú. Veletov (sl. Beranová)
2/14 Prodej pozemků v k.ú. Neškaredice ( Povodí Labe, s.p.)
2/15 Prodej pozemku v k.ú. Kaňk ( p. Knol)
2/16 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Kasalovi)
2/17 Zrušení usnesení ZM – účast v dražbě (pozemky v ul. Na Kavkách)
2/18 Prodloužení termínu splnění usnesení ZM

Materiály odboru správy majetku

3/01 Zbourání výrobní budovy a likvidace technologie kotelny – areál cihelny
3/50 Kupní smlouva – pozemky a infrastruktura v lokalitě Třešňovka
3/51 Pojmenování ulic v Kutné Hoře
3/52 Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 2/2015
3/95 Rozpočtové opatření – OSM – TO č. 8/15

Materiály odboru památkové péče, školství a TV

4/01 Změna textu ve Statutu Fondu regenerace města
4/02 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/03 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/04 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/05 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/06 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/07 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/08 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/09 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/10 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/11 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/12 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/13 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/14 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/15 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/16 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/17 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města
4/18 Uzavření sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města

Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP

5/01 Poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
5/02 Poskytnutí zápůjčky z FRB

Materiály správního odboru

12/01 Návrh veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků

VI. Odložené materiály

2/01 OZV o úpravě koeficientů pro výpočet Daně z nemovitostí

2/20 Prodej pozemků v k.ú. Štipoklasy u Černín

VII. Různé 

VIII. Závěr   

 

.        

Zavřít menu