Letošní druhé veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční v úterý7. května 2013 od čtyř hodin odpoledne v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude, mimo jiné, jednání o návrhu změny vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. …………………………………………..

Návrhy usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora dne 7. 05. 2013

Zastupitelstvo města Kutná Hora 7. 05. 2013  s o u h la s í:

s termíny pracovních schůzek, kde budou prodiskutovány některé z podkladů na řádná jednání. Termíny jsou určeny na 24.4.2013, 12.6.2013, 28.8.2013, 23.10.2013 a 4.12.2013.

s prodejem pozemku p.č. st. 240 o výměře 53 m2 v k.ú. Opatovice I panu Jiřímu Čapkovi,  Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 21.200,- Kč.

s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové,  Kutná Hora za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 pozemku (+ znalečné 3.000,- Kč)

se zněním kupní smlouvy č. 5/2013 na prodej budovy čp. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38, p.č. 418/2, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín, uzavírané mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Jakubem Vágnerem  jako kupujícím.

s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2159 o výměře 548 m2, p.č. 2165/5 o výměře 549 m2 a p.č. 2165/6 o výměře 548 m2 v k.ú. Kutná Hora Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora

s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 38 918,00 Kč pro manžele, paní Olgu Machovou a pana Eduarda Macha, Kutná Hora.

s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 19 320,00 Kč pro paní Terezu Bartošovou, Kutná Hora.

s odkoupením majetku ve výši 1 424 269,20 Kč s DPH pořízeného do 31.12.2012 pro potřebu vybavení a dokončení  výstavby útulku pro psy, v ulici Na Brunclíku v Kutné Hoře, od společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, dle předložených dokladů

s umístěním trvalé stavby – rampy pro imobilní osoby – v  ulici Masarykova před čp.599, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora

s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu vybudované kapličky sv. Lazara na části pozemku parc.č. 3695 v k.ú. Kutná Hora občanským sdružením Denemark, se sídlem Braunova 168/16, 284 01 Kutná Hora

s tím, že společnost KH Tebis, s.r.o. vybuduje na svoje náklady teplovodní propojení okrsků BK 4 (bývalá bloková kotelna Benešova)  a  BK10 (bloková kotelna Štefánikova). Teplovod bude umístěn na pozemcích parc.č. 2353/11, 3864, 2447, 3863, 3860, 2446, 2445/1, 2445/2, 3861, 2480, 2478, 2470/2, 2467/2, 2467/1, 2466/1 vše v k.ú. Kutná Hora, které jsou v majetku Města Kutná Hora

s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4274/1 o výměře cca nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, na dobu určitou 12ti let.

s předloženým návrhem OSM – OSN č. 8/13, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky DPS – služby, revize o částku 80.000,– Kč a o tuto sumu se navýší i příjmová položka DPS – zálohy na služby.

s předloženým návrhem OSM – TO č. 5/13, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Nájem pozemků ve výši 157.300,–Kč, která bude použita na tyto výdajové rozpočtové položky: MTD – příspěvek na provoz ve výši 48.000,– Kč, Nákup služeb ve výši 5.000,– Kč a Komunální služby – nákup služeb ve výši 104.300,– Kč

s rozdělením finančního příspěvku na registrované žáky pro rok 2013 nad 50 tis.Kč: dle rozpočtového opatření OPPŠ č.2 a  důvodové zprávy.

s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy

v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., s pořízením změny č. 42  Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na části pozemku parc. č. 3963/51 v katastrálním území Kutná Hora

s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko – Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.

1.rozpočtové opatření OKCR č. 1 – zapojení zůstatku nevyčerpaných grantových prostředků z roku 2012 ve výši 91 773,- Kč do roku 2013 dle důvodové zprávy č. 1.
2.rozpočtové opatření OKCR č. 2, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na finanční pokrytí plesu Města Kutná Hora ve výši 100 000 Kč. Výdaje budou kryty přijatými neinvestiční dary ve výši 60 000,- Kč a příjmem z reklamy ve výši 40 000 Kč dle důvodové zprávy č. 2.
I. b e r e   n a   v ě d o m í

návrhy změn v Osadním výboru městských částí Vrchlice – Žižkov a upravuje tak znění usnesení č. 177/07 ze dne 28.6.2007 v bodech II. a III.

II. u r č u j e
v souladu s §120 zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, počet členů osadního výboru na 7 v následujícím složení :
Radek Herold, Kutná Hora
Ing. Martin Maco, Kutná Hora
PhDr. Drahomíra Nováková, Kutná Hora
Ing. Pavel Svoboda, Kutná Hora
Ing. Karel Žáček, Kutná Hora
Mgr. Dana Vepřková,  Kutná Hora
Mgr. Jiří Klečák, Kutná Hora

III. v o l í
pana Ing. Karla Žáčka předsedou Osadního výboru pro městské části Vrchlice – Žižkov.

I. r u š í 
své usnesení č. 183/07 ze dne 4.9. 2007.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem dílu „a“ o výměře 92 m2 z pozemku p.č. 3992/2 v k.ú.   Kutná Hora, který bude sloučen do nově vzniklého pozemku p.č. 3992/36 v k.ú. Kutná Hora (dle geometrického plánu č. 3204-7/2012 ze dne 23.5. 2012), Městu Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc. (v případě jeho nepřítomnosti pana Karla Koubského, člena ZM), starostu města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, která se koná v červnu 2013 (současný stanovený termín 17.6.2013).

o d v o l á v á
pana Josefa Jursíka, Kutná Hora-Malín z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora na jeho vlastní žádost.
b e r e   n a   v ě d o m í 
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2013
rozpočtová opatření přijatá Radou města  dne 13. 3. 2013 – 24. 4. 2013
zápis Finančního výboru ze dne 29. 4. 2013
dopis paní Alice Kopecké, Kutná Hora, týkající se žádosti o odprodej části pozemku p.č. 617/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Kaňk.

Schvaluje
1.předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 15 – zapojení předpokládaných dodatečných příjmů v položce „Odvod z výherních hracích přístrojů“ ve výši 4 000 000 Kč a současné navýšení výdajů rozpočtu o položku „komunikace Poličany“ ve výši 2 685 000 Kč a navýšení rozpočtové rezervy o 1 315 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

2.předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 16 – zapojení příjmů z pokut Městské policie na nákup přístroje Dräger DrugTest 5000 Systém včetně testovacích kazet ve výši 113 906 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 1/2013 o změně vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2/2013 o změně vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2013.

uzavření smlouvy s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 Kutná Hora – Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2013.

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kaňk panu Zbyňku Škorničkovi,  Kutná Hora.

s prodejem pozemku p.č. 4004/1 o výměře 1.668 m2 v k.ú. Kutná Hora do doby vyřešení majetkových vztahů k této nemovitosti.

s prodejem části pozemku p.č. 785/1 o výměře cca 405 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Lukáši Nadějovi,  Kutná Hora.

s prodejem pozemků p.č. st. 45, p.č. 365, p.č. 366, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č. 369, vše v k.ú. Štipoklasy u Černín, panu JUDr. Václavu Tvrzickému,  Praha 9.

 

 

.

Zavřít menu