Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Kutné Hoře se koná v pátek 8. 2. 2013 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu 9. 2. 2013 od 9.00 do 11.00 hodin. „Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu. Všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů!“ informovala Milada Nechojdomová z oddělení školství.

Zápis do mateřských škol

Ředitelství příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora oznamuje, že od měsíce ledna do 30. dubna 2013 jsou přijímány přihlášky dětí do mateřské školy na školní rok 2013/2014. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve všech našich mateřských školách, tj. MŠ Benešova 149/I, MŠ Benešova 149/II, MŠ Benešova 7, MŠ 17. listopadu, MŠ Dačického, MŠ Sedlec, MŠ Malín a MŠ Kaňk.
„Rodiče si vyzvednou přihlášku a předají ji do konkrétní MŠ, o kterou mají zájem.
Zápis a rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 proběhne v prvním týdnu měsíce května,“ doplnila Jana Procházková, ředitelka organizace.

Příspěvková organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora přijímá přihlášky dětí do MŠ
na školní rok 2013/2014 od 1.9.2012 do 28.2.2013. Zápis do MŠ se uskuteční dne 25.3.2013.

Občanské sdružení Prostor připravuje otevření lesní mateřské školky v centru Kutné Hory počátkem léta 2013. V konceptu lesní mateřské školky preferujme individuální přístup k dítěti, které je v maximálně patnáctičlenné skupině. Denní program od 7:00 do 17:00 povedou vždy dva pedagogové. Přihlášky a bližší informace budou dostupné od února na www.os-prostor.cz a také na facebookových stránkách www.facebook.com/skolkavzahrade.

Co nabízejí jednotlivé základní školy?

ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387

Škola s dlouholetou sportovní tradicí
Možnost rozšířené výuky tělesné výchovy
Nadstandardní vybavení interaktivní technikou (v 16 třídách)
Ozdravné pobyty pro všechny žáky 1. stupně, velký výběr zájmových kroužků
Školní družinu v budově školy
Lyžařské a sportovně turistické kurzy, plaveckou školu
Moderní metody práce, projektové dny
Akce pro předškoláky
Spolupráci s organizacemi, exkurze, výlety, kulturní akce
Individuální přístup k dětem mimořádně nadaným i k dětem s poruchami učení
Naším cílem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166

Naše desatero:
Atmosféra ve škole je přívětivá ke všem žákům i učitelům- individuální přístup, poradenské služby, kroužky, školní družina …
Učíme se nejen ve škole – ozdravné pobyty, zážitkové pobyty, zahraniční zájezdy, plavecký výcvik, exkurze, výlety, návštěvy knihovny, besedy
Uplatňujeme školní demokracii – Žákovský parlament, Školská rada, SRPDŠ
Srovnáváme se ostatními- soutěže, olympiády, sportovní zápolení, testy,…
Nenecháme nikoho na holičkách- bezbariérová škola, integrace, doučování,…
V zdravém těle zdravý duch- rozšířená výuka Tv, sportovní kroužky, soutěže,…
Ekologie nás baví – projekt “Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“, sběry, spolupráce s občanským sdružením Ekodomov,…
Jazyky a počítače- to je naše!- Aj od 1. třídy, rozšířená výuka informatiky, digitální třída, Nj nebo Rj od 7. tříd, elektronické žákovské, elektronická komunikace…
Učíme se toleranci a schopnosti spolupracovat- multikulturní výchova, handicapované děti, spolupráce s občanskými sdruženími Prostor, „Cesta životem bez bariér“,…
Dodržujeme naše školní tradice – ŠVP „Už vím…“, oslavy svátků, akademie, besídky, talentové soutěže, kluby předškoláků, vítání prvňáčků…

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Rodinná škola s individuálním přístupem ke všem žákům
Malé třídní kolektivy, velmi zkušený a stabilizovaný pedagogický sbor, propracovaná integrace žáků a spolupráce s asistenty pedagoga téměř ve všech ročnících
Provázanost s předškolní výukou – přípravné kurzy pro předškoláky, přípravná třída
Vysoká úspěšnost získávání grantových prostředků na činnost školy
Školní vzdělávací plán „Tvořivá stezka“ zaměřený na kreativní výuku
Bohatý doplňkový program výuky – Lyžařské výcviky, pobyty v přírodě, projektové dny, sportovní dny, společné akce pro rodiče a děti
Výuka jazyků možná již od první třídy
Velká nabídka mimoškolních činností, nový školní klub

Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98

Dětem nabízíme:
Genetickou metodu výuky čtení
Výuku angličtiny od prvního ročníku
Celoškolní projekty a projektové dny
Společné akce pro děti a rodiče
Širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů
Moderní a efektivní formy výuky, plné vybavení interaktivními tabulemi a ICT
Příjemné, bezpečné a podnětné prostředí pro všechny

 

 

Zavřít menu