Zasedání zastupitelstva se bude konat 21. května ve sportovní hale Klimeška

Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se bude konat ve čtvrtek  21. května od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška v Čáslavské ulici.

Program:

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Zaslané materiály

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01     Účast členů Rady města na jednáních r. 2019

1/02     Rozpočtové opatření KT č. 3

1/03     Zápis Osadního výboru Perštejnec

  1. Materiály odboru ekonomického

2/01     Obnovení kontokorentního úvěru

2/02     Zápis z jednání Finančního výboru

3. Materiály odboru správy majetku

3/01     Rozpočtové opatření OSM č. 7/20

3/02     Prodej pozemku v k.ú. Černíny (Ing. Procházka)

3/03     Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šafránková)

3/04     Vyhodnocení VŘ č. M1/20 (prodej pozemku v K.Hoře)

3/05     Bezúplatný převod části pozemku v Červených Jan. (SK)

3/06     Prodej nemovitých věcí v k.ú. KH (Palackého nám. 379)

3/07     Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (Mgr. Čermáková)

3/08     Předkupní právo v k.ú. Kutná Hora (Ing. Tomáš)

3/09     Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Balada, p. Očenášek)

3/10     Prodej objektu č.p. 435, Nádražní KH (p. Rožumberský)

3/11           Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (pí Macková)

3/12     Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Plesník)

3/13     Prodej pozemku v k.ú. Perštejnec (p. Hrouda)

  1. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury

4/01     Informativní zpráva k připomínkám Mgr. Bc. Vepřkové

4/02     Doplnění pravidel pro vydávání Kutnohorských listů

5.  Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování

5/01     Dodatek ke smlouvě č. 8/19 z FRB

7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01     Rozdělení dotací z rozpočtu Města KH na soc. účely pro rok 2020

15. Materiál Oddělení cestovního ruchu a marketingu

15/01    Rozpočtové opatření OCRM č. 01

V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Různé

VII. Závěr

Ing. Josef Viktora, v. r., starosta

Za správnost: Pavla Tivodarová,  odd. zastupitelských orgánů

Zavřít menu