Dne 26. ledna jsem zastupitelstvu města předložil podnět ke kontrole a požádal o jeho schválení. Návrh však neprošel. Kladu si otázku, jaké zájmy nebo důvody mohly bránit zastupitelům nevyužít službu Kontrolního výboru a pro potvrzení nebo vyvrácení podezřelé věci nezvedli ruku?

.
.
Bez předešlého upozornění návrh nepodpořili ani někteří koaliční partneři (3 z ČSSD a 1 z Kutnohorské změny), chyběl jediný hlas.
Čeho se podnět týkal? Při sestavování rozpočtu na rok 2016 mne zaskočila navržená dotační částka pro TJ Sokol Malín v celkové výši 120 tisíc Kč. Oproti rozpočtu na rok 2015 došlo k navýšení dotace o celých 90 tisíc a mě zajímal důvod.
Z odboru školství jsem si vyžádal podklady, tzn. podanou žádost dotovaného spolku a vyslechl si od kompetentní úřednice důvod pro její navržení. Něco zásadního mi v žádosti chybělo – byly to nemalé příjmy vyplývající z činnosti spolku a nesprávně uvedená částka placených nájmů (o 84 tisíc Kč).
Při následných koaličních jednáních nad přípravou rozpočtu a mnou předložených argumentů, jsme se většinově shodli na poskytnutí dotace v max. výši 30 tisíc Kč, jako vloni. Jelikož Sokol Malín čerpá i jiné výhody oproti ostatním sportovním organizacím (z 95% užívá coby partner projektu malínskou sokolovnu za o 50% nižší platby za využití budovy – za rok 2015 ušetřili jeho členové cca 120 tisíc), považovali jsme tento benefit za dostačující. O to větším překvapením pro mne bylo, když na mimořádném jednání Rady města dne 25. 11. 2015 při schvalování rozpočtu navrhla místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD) doplnit zpět celkovou částku pro Sokol Malín do výše 120 000 Kč a společně s radními za Kutnohorskou změnu návrh schválili. Vzhledem k tomuto, ne příliš férovému, způsobu prosazení si svého, jsem podmínil následnou podporu rozpočtu při jednání ZM prověřením podané žádosti Kontrolním výborem. Nikdo z koaličních kolegů nebyl proti, nikdo nic nenamítal – ba naopak. Rozpočet na rok 2016 byl v listopadu schválen a já na lednovém jednání předložil avizovaný podnět. Návrh na usnesení zněl: ,,Zastupitelstvo města Kutná Hora u k l á d á Kontrolnímu výboru, aby prověřil splnění podmínek, úplnost a správnost podané žádosti TJ Sokol Malín, na základě které byla z rozpočtu Města na rok 2016 přiznána jmenovanému spolku dotační částka v celkové výši 120 000 Kč viz. důvodová zpráva.“.
V žádosti podané Sokolem Malín chyběla poměrná výše příjmů, kterou lze odhadnout na více jak 250 tisíc Kč. Tuto částku odvozuji z veřejně dostupných reklam a informací o činnost tanečního klubu Marendi – registrovaný spolek z Českého Těšína, který vystupuje a všechny akce absolvuje pod záštitou Sokola Malín (i tato deklarovaná záštita je dle mého názoru v rozporu se stanovami Českého svazu tanečních sportů, jelikož Sokol není registrovaný svazový kolektivní člen s trenéry s oprávněnou licencí).
Při uvedení těchto velmi pravděpodobných příjmů by Sokol Malín na přiznanou částku ve výši 120 tisíc neměl nárok. S jídlem roste chuť a bojuje-li za vás přímo paní místostarostka, o to méně si můžete připadat zranitelní. Pokud Sokol Malín zvládl v žádosti predikovat svoje finanční náklady, s poměrnou přesností by určitě zvládl predikovat i očekávané příjmy na ten samý rok. Existuje-li někde podezření na neoprávněné získání prostředků z rozpočtu Města, mělo by být v zájmu nás všech zastupitelů nechat podnět prošetřit. Bez ohledu na argumenty, že peníze slouží dětem, že jdou na sport mládeže.
Budu „s napětím“ očekávat výsledek auditu, pro který se následný den vedení Města rozhodlo, aniž by se mnou tento krok konzultovalo. Co na tom, že podnět zadaný auditorovi je velmi obecný a v zásadě v rozporu s podnětem připraveným pro Kontrolní výbor. Nakládání s příspěvkem (podnět pro auditora) jsem nikdy a nikde nezpochybňoval, zpochybňuji pouze předložené podklady a nárok na získání dotace.
Jsem velký fanda sportovních aktivit, především mládeže. Ovšem jsem i komunální politik, který je povinen hájit zájmy města. Pokud se věci nedělají v souladu se stanovenými podmínkami, nechť se takové postupy a rozhodnutí prošetří.

Josef Kraus (ANO), zastupitel a člen Rady města

.

Zavřít menu