Odbor životního prostředí vydal povolení ke kácení dvou lip a jírovce v areálu hřbitova u Trojice, nařízena byla náhradní výsadba

Rozdílné diskuze na sociálních sítích vyvolalo rozhodnutí pokácet dvě mohutné lípy malolisté a jírovec maďal na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře. Spolek Denemark bojoval o zachování těchto dřevin, jiný názor projevili majitelé hrobů a hrobek.

Zásadním důvodem k rozhodnutí o pokácení dřevin je však podle vyjádření Kristýny Kosové z odboru životního prostředí MěÚ Kutná Hora provozní bezpečnost a zdravotní stav dřevin, nikoli to, že kořenový systém narušuje zdivo hrobek a hrobů.

Jak je uvedeno v rozhodnutí, stromy mají být pokáceny v době vegetačního klidu, tedy od 1. listopadu do 31. března. Určena byla náhradní výsadba stejných druhů dřevin, dvou lip a jírovce. „Minimální velikost sazenic však byla stanovena větší, konkrétně obvodu kmínku minimálně 12-14 cm,“ dodala Kristýna Kosová, která poskytla fotodokumentaci i zdravotní posudek stromů, který vedl k rozhodnutí povolit pokácení těchto dřevin.

Posouzení stromů,  zpracované odborem životního prostředí:

Dřevina č.  1 (lípa malolistá) je ve velmi špatném zdravotním stavu. Lípa roste v řadě dalších vzrostlých dřevin ve vzdálenosti přibližně 3 m od kamenné hřbitovní zdi. V její blízkosti se nachází hrobové místo (cca 0,75 m od paty kmene), na tomto místě však nebyla nalezena žádná zásadní poškození, která by byla způsobena jejím kořenovým systémem. Ve výšce cca 2 m nad zemí je znatelná výrazná rána na kmeni lípy, která vznikla zlomem velké kosterní větve. V tomto místě po zlomu vznikly otevřené dutiny, ve kterých je znatelná hniloba. Pádem této kosterní větve přišla dřevina o podstatnou část své koruny a její těžiště je značně nevyvážené. Na další kosterní větvi je patrný zlom ve větší výšce (cca 10 m nad zemí). Zdravotní stav dřeviny je silně narušený a vitalita se jeví značně snížená. Provozní bezpečnost dřeviny je nízká. Vzhledem k současné velice nevyvážené architektuře koruny není možné korunu upravit řezem tak, aby současně nedošlo k jejímu poškození. Dle hodnocení dřeviny, které bylo provedeno 25.9.2013 byla lípa již zřetelně snížené vitality a ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. V současné době je dřevina v místě neperspektivním jedincem.

Dřevina č. 2 (lípa malolistá) je lípa značných rozměrů, s velkým estetickým i funkčním přínosem. Pata kmene této lípy se nachází ve vzdálenosti cca 30 cm od hrobového místa, na kterém jsou patrné drobnější trhliny, které by mohly být s velkou pravděpodobností způsobeny kořenovým systémem dřeviny. Tato poškození se však nejeví příliš významnými. Dále není zřejmé, ze které doby poškození pochází, ani že by v současné době docházelo ke zhoršování technického stavu hrobky. Vzdálenost dřeviny od kamenné hřbitovní zdi, nacházející se až za hrobovým místem, je přibližně 5 m. Na zdi nebyly nalezeny žádné známky, které by značily její poškození kořenovým systémem lípy. Druhým směrem se ve vzdálenosti přibližně 4,5 m od paty kmene lípy nachází hrana kostelní zdi, která se taktéž nezdá nijak dřevinou nijak dotčena. Celá dřevina roste v mírném svahu a všechny její kosterní větve směřují nad hrobové místo a hřbitovní zeď (směrem od kostelní věže). Těžiště dřeviny je proto jednostranně vychýleno, koruna je nevyvážená a většina objemu koruny se nachází mimo svislou osu stromu, vedenou od paty kmene. Vzhledem k náklonu dřeviny nedochází však ke kontaktu koruny s kostelní věží, a nedochází tedy ani k poškození zdiva kostela, jak je uvedeno v žádosti. Případný kontakt drobnější narůstajících větví by bylo možné řešit jejich ořezem a orgán ochrany přírody v tomto případě souhlasí s připomínkami spolku Denemark, že je takové odůvodnění žadatele nerelevantní. Zásadním důvodem pro povolení dřeviny ke kácení je její provozní bezpečnost a zdravotní stav. Kosterní větve dřeviny se tlakově větví, se zarůstající kůrou. Ve výšce cca 1,5 m nad zemí, v místě větvení, byly při místním ohledání nalezeny hoblinky vypadávající z otevřené dutiny. Po prozkoumání dutiny byla její hloubka odhadnuta na minimálně 45 cm. Z druhé strany byla objevena obrovská otevřená dutina vzniklá po odstraněné kosterní větve (k odstranění došlo již v dávné minulosti) a je velmi pravděpodobné, že tyto dutiny budou propojeny. Vzhledem k přítomnosti těchto dutin hrozí největší kosterní větev, která prochází nad hrobovým místem i kostelním oplocením, odlomením. Kosterní větve jsou velmi dlouhé, výška celé dřeviny je odhadována na cca 29 m a vzhledem k jejich jednostrannému náklonu je na místo větvení vyvíjen obrovský tlak. Na této největší kosterní větvi byl dále nalezen větší počet drobnějších proschlých větví. Již dle výše zmiňovaného hodnocení dřeviny, které bylo provedeno 28.10.2011, byla lípa ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu a zhoršené stability. Vitalita byla výborná až mírně snížená. Po tomto hodnocení byly instalovány navržené dynamické vazby do horní úrovně koruny, které však případný zlom v místě větvení nemohou nijak ovlivnit.

Dřevina je v místě perspektivním jedincem a je významná svými rozměry i estetickým vzhledem, avšak je v současném stavu staticky nestabilní a její provozní bezpečnost je značně snížená.

Dřevina č. 3 je jírovec maďal, ze kterého bylo ponecháno pouze „torzo“. Jedná se tedy o jeho dokácení. Na kmeni nebyla nalezena žádná dutina, která by sloužila hnízdění ani pobytové znaky jiných živočichů, proto není nutné torzo dřeviny v místě zachovávat. Jedinec není v místě perspektivní a vhodnější je jeho nahrazení.

red 

Vyjádření Římskokatolické farnosti Kutná Hora – arciděkanství:

Revitalizace dřevin na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, jako vlastník pozemku, na kterém se nachází veřejné pohřebiště, reaguje na dotazy a připomínky občanů města ve věci kácení stromů u kostela Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře.

Na farnost se opakovaně obracel vlastník jedné z hrobek na tomto hřbitově ve věci velkého narušování zdiva hrobky vlivem kořenového systému starého stromu. Farnost tedy učinila potřebné kroky k tomu, aby Město Kutná Hora jako správce pohřebiště mohlo provést potřebná opatření ve věci poškozování hrobky.

Farnost tedy jako vlastník nemovitosti požádala příslušné orgány státní správy
o vyjádření k žádosti nejmenovaného vlastníka hrobky na tomto hřbitově s případným kácením tohoto stromu. Technické oddělení Městského úřadu v Kutné Hoře prošetřilo místní situaci a doporučilo pokácet kromě tohoto stromu ještě další dva stromy, které mají špatný zdravotní stav.

Vzhledem k tomu, že se stromy nalézají v blízkosti kulturní památky, podala farnost nejprve žádost na Odbor památkové péče v Kutné Hoře o vydání závazného stanoviska k záměru údržby kulturní památky nebo jejího prostředí. Podle závazného stanoviska je pokácení stromů přípustné.

Proto farnost podala na Odbor životního prostředí v Kutné Hoře žádost o povolení kácení dřevin.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako místně příslušný orgán státní správy, posoudil  stav stromů a vydal rozhodnutí o povolení pokácet předmětné dřeviny za následujících podmínek:

  1. Náhradní výsadba s následnou péčí o vysazené dřeviny, která bude prováděna po dobu 5 let, v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu.
  2. Nová výsadba bude situována do stejných míst, jako jsou stromy původní
    (s odchýlením cca 2 m), avšak vždy v dané linii dřevin.
  3. Vysazované dřeviny budou mít min. obvod kmene 10–12 cm a budou opatřeny ochranou kmene z přírodních materiálů.

Odstraněním dřevin a následným provedením náhradní výsadby nedojde k ekologické újmě ani k oslabení přirozených funkcí ekosystému.

Jan Uhlíř, arciděkan

 

 

Zavřít menu