Na podzim 2011 byla symbolickým poklepáním na základní kámen odstartována jedna z největších vodohospodářských akcí v naší oblasti: projekt Kutnohorsko-Čáslavsko. Jedná se o rozšíření a intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a v Čáslavi a o výstavbu kanalizace v oblastech, ve kterých doposud kanalizační systém chyběl. ………………………………

Akce probíhá v Kutné Hoře, Zruči, Uhlířských Janovicích a Sázavě. Investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. a zhotovitelem, vybraným na základě otevřeného výběrového řízení, je sdružení Skanska a.s., VCES, a.s. a Metrostav a.s. Jedná se o stavbu spolufinancovanou z Evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady jsou Kč 522 693 tis. bez DPH. Stavební práce byly zahájeny v polovině února 2012. Průběh stavby je pravidelně sledován při kontrolních dnech, které probíhají jednou za měsíc. Těchto kontrolních dnů se účastní zástupci státního fondu životního prostředí, zhotovitele, projektanta, investora a správce staveb. Mimo to se konají pravidelné týdenní koordinační porady a pravidelné jsou i kontrolní technické porady přímo na stavbách.

Jak probíhá výstavba kanalizace v jednotlivých lokalitách
V Kutné Hoře je dokončena kanalizace v ulicích K Zastávce, Pod Tratí, Na Hliništi, V Cihelně, a Na Terase. Obyvatelům těchto ulic bylo odesláno oznámení o možnosti napojení na veřejnou kanalizaci, neboť Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí již vydal povolení předčasného užívání stavby. Dále je dokončena kanalizace v ulici Zelená Hora, Táborská, Pobřežní, U Splavu a na Karlově v ulicích Na Brunclíku, K Jakubu a Na Stříbrníku. Dokončen je i kanalizační sběrač Poličany – Kutná Hora. Práce nyní probíhají na Karlově na propojení kanalizace s čerpací stanicí, v ulici Macháčkovo nábřeží, v lokalitě Zelená Hora a v Poličanech.  V Kutné Hoře na čistírně odpadních vod se dokončuje rekonstrukce plynového a kalového hospodářství, v provozu jsou již rekonstruované a dostavované objekty biologického čištění.

V Sázavě a v Uhlířských Janovicích již byla kanalizace položena a celá stavba byla dokončena a předána.  Ve Zruči nad Sázavou je větší část kanalizace dokončena,  práce probíhají v ulici Lomená a v ulici Ke Ctiborkám. V Čáslavi byla do projektu zahrnuta čistírna odpadních vod, kde probíhá rekonstrukce čerpací stanice na přítoku a čerpací stanice vratného a přebytečného kalu. Dokončuje se objekt odvodnění písku, sdružený objekt kalového hospodářství, dmychárna a byla zprovozněna nová dosazovací nádrž.

Ukončení projektu je plánováno v polovině letošního roku
Vodní zákon ukládá povinnost obcím zpřístupnit všem obyvatelům aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel možnost řádného odvádění odpadních vod a povinnost zajistit jejich čištění, na druhé straně také novelou číslo 150/2010 Sb. ztěžuje neoprávněnou likvidaci odpadních vod a zavádí povinnost producentům, kteří akumulují odpadní vody v bezodtokových jímkách, prokazování způsobu likvidace těchto vod.  Dostavbou kanalizace bude dána občanům měst možnost likvidovat odpadní vody v souladu s evropskou směrnicí i s národní legislativou. Předpokládané ukončení projektu Kutnohorsko-Čáslavsko je plánováno na polovinu roku 2013.

Každá takováto akce se dotkne i občanů, kteří bydlí v oblasti budovaných staveb. Vodohospodářská společnost děkuje všem spoluobčanům z dotčených měst a lokalit za trpělivost a pochopení mnohých omezení způsobených během realizace tohoto projektu.

(Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

 

Zavřít menu