DIAMO, státní podnik, zahájil výzvou k zahájení prací realizaci projektu „Doprůzkum znečištění horninového prostředí a podzemní vody území ve správě s. p. DIAMO – o. z. SUL Příbram, bývalého důlně – úpravárenského závodu Kaňk – Kutná Hora a blízkého okolí“. ……………………………………………

Projekt doprůzkumu znečištění a zpracování závěrečné zprávy patří mezi projekty spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v programovém období 2007–2013. Práce budou realizovány v souladu s platnou legislativou a v souladu s metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí.
Těžba na Turkaňském pásmu je zaznamenána již na počátku 13. století a s občasnými přestávkami trvala do poloviny 18. století. Po 2. světové válce došlo k rozšíření dolu i povrchových objektů včetně výstavby flotační úpravny. Od roku 1958 do roku 1991 se zde vytěžilo 2 470 kt rudniny s průměrným obsahem zinku cca 2 %. Vedle kutnohorských rud byly na úpravnu dováženy i rudy z dalších ložisek RD Příbram (Staré Ransko, Křižanovice, Příbram a další). Vlastní areál bývalé úpravny rudy je situován cca 300 m východně od obce Kaňk a nalézá se na severním až severovýchodním svahu vrchu Kaňk (352 m n. m.). Rozloha areálu je 92 936 m2. Od roku 1990 je báňská a úpravárenská činnost zařazena do likvidačního programu. V současné době probíhá v lokalitě pouze čerpání a čištění důlních vod z jámy Turkaňk. Projekt doprůzkumu navazuje na závěry Analýzy rizik území ve správě s. p. DIAMO – o. z. SUL Příbram, bývalého důlně–úpravárenského závodu Kaňk – Kutná Hora, která byla zpracována v roce 2009 a byla taktéž financována z Operačního programu Životní prostředí. Samotné průzkumné, vzorkovací a vrtné práce na lokalitě budou probíhat převážně v roce 2013, do března 2014 bude zpracována závěrečná zpráva.
Cílem doprůzkumu je ověření potenciální kontaminace horninového prostředí a podzemní vody v prostoru severovýchodního okraje areálu a dále mezi areálem bývalé úpravny rud a obcí Hlízov tak, aby bylo možno co nejlépe kvantifikovat, zdali může v budoucnu dojít k ohrožení hlízovských studní šířením kontaminantů v saturované zóně ze staré ekologické zátěže přítomné v areálu úpravny Kaňk, respektive z oblasti odvalu v severovýchodní části areálu. Pokud bude prokázáno šíření kontaminace podzemní vodou v kolektoru krystalinika, budou výsledky doprůzkumu využity pro návrh technických opatření k zabránění tomuto šíření. Zhotovitelem celého projektu byla v rámci výběrového řízení vybrána společnost AQUATEST, a. s. Supervizi nad pracemi bude provádět sdružení EKOHYDROGEO & Garnets.
Státní podnik DIAMO tímto pokračuje v úspěšném čerpání finančních prostředků z Fondu soudržnosti Evropské unie na projekty odstraňování starých ekologických zátěží a průzkumů ohrožených lokalit. Celkové uznatelné náklady tohoto projektu včetně projektové přípravy a dozoru nad prováděnými pracemi budou 5 781 020 Kč, přičemž 85 % z této částky, tedy 4 913 867 Kč, bude uhrazeno z Fondu soudržnosti Evropské unie.

Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D., Diamo, státní podnik

.

Zavřít menu