Zápisy dětí do mateřských škol budou v květnu online

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou přijímány od 1. 4. do 4. 5. v MŠ Pohádka a do 5. 5. v Mateřských školách Kutná Hora.

“Do mateřských škol jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Kutné Hoře ve spádovém obvodu školy v pořadí podle data narození dítěte,” uvedla Milada Nechojdomová a upozornila, že rodiče jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Letos se jedná o děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. “Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. Také v tomto případě je nutné dítě přihlásit do mateřské školy,” upřesnila a dodala, že podrobné informace k zápisu dětí naleznou rodiče na webových stránkách mateřských školek.

V nezbytném případě za dodržení platných mimořádných opatření mohou formuláře pro přihlášení dítěte v papírové podobě získat rodiče u okénka na ředitelství Mateřských škol, Benešova 149 dne 28. 4. od 9 do 13 hodin a 3. 5. od 9 do 13 hodin. V MŠ Pohádka je možné formulář vyzvednout u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu 27. 4. od 10 do 14 hodin a v pondělí 3. 5. od 8 do 14 hod. nebo po předchozí telefonické domluvě. Více informací rodiče získají také na webových stránkách města a Kutnohorských listů.

red

Zápisy dětí do mateřských škol v Kutné Hoře

V květnu se uskuteční zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis do příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora bude proveden dne 4. 5. 2021. Zápis do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora se uskuteční dne 5. 5. 2021.

Do mateřských škol jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Kutné Hoře ve spádovém obvodu školy v pořadí podle data narození dítěte.

Rodiče jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Plnění této povinnosti vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V letošním roce se tedy jedná o děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. Také v tomto případě je nutné dítě přihlásit do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte o individuálním (nejčastěji domácím) vzdělávání informuje ředitelku mateřské školy tzv. oznámením.

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.

Podmínkou přijetí  dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. K žádosti o přijetí do mateřské školy je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte.

Podrobné informace k zápisu dětí zveřejní ředitelství na webových stránkách http://www.materskeskoly.kh.cz/ a  http://www.pohadkakh.cz/. Rodiče zde využijí formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení registračního čísla dítěte. Z formuláře lze vygenerovat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou přijímány od 1. 4. 2021 do 4. 5. 2021 v Mateřské škole Pohádka a do 5. 5. 2021 v Mateřských školách Kutná Hora.

Pokud v tomto období budou moci být otevřené mateřské školy, rodiče mohou získat formulář ve škole a podat žádost o přijetí dítěte s potřebnými náležitostmi přímo do vybrané mateřské školy. Do mateřské školy k zápisu se děti s rodiči dostaví ve stanoveném dni.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání oznámí mateřská škola na svých webových stránkách zákonným způsobem nejdéle do 30 dnů od data zápisu. Seznamy přijatých dětí zveřejní pod registračními čísly, které rodiče obdrží e-mailem (event. prostřednictvím České pošty) po doručení žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je ale také možné, že bude nutné organizovat zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Aktuální informace rodičům poskytnou ředitelství škol na webových stránkách. Termíny přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se nezmění.

K doručení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání využijí zákonní zástupci některou z uvedených variant:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s elektronickým podpisem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. e-mailem bez elektronického podpisu, ručně podepsat a nascenované odeslat, odeslat formulář zcela bez podpisu.

V případě využití možností uvedených v bodu 3. rodič musí formulář vytisknout, podepsat a doručit škole nejdéle do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Může tak učinit doručením do označené schránky na budově mateřské školy za dodržení v dané době platných protiepidemických opatření. Rodiče mohou také formulář pro přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání odeslat prostřednictvím České pošty s datem podání nejdéle dne  14. 5. 2021.  

V nezbytném případě rodiče formulář pro přihlášení dítěte včetně pokynů k jeho vyplnění získají v papírové podobě v u okénka na ředitelství Mateřských škol, Benešova 149 ve středu 28. 4. 2021 od 9:00 do 13:00 hodin a v pondělí 3. 5. 2021 od 9:00 do 13:00 hodin opět za dodržení v dané době platných protiepidemických opatření. V MŠ Pohádka je možné formulář vyzvednout osobně u označeného okénka při stupu do spojovacího pavilonu v úterý 27. 4. do 10 do 14 hodin a v pondělí 3. 5. od 8 do 14 hod. nebo po předchozí telefonické domluvě.  

Po ukončení mimořádných opatření uspořádají mateřské školy setkání se zapsanými dětmi a rodiči k seznámení se s prostředím školy, s paní učitelkou a vzdělávacím programem.

OPPŠK M. Nechojdomová

Zavřít menu